Doprava

Autom

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v jednej krajine EÚ sa uznáva za platný v celej EÚ. Všetky nové v súčasnosti vydávané vodičské preukazy majú podobu plastovej karty a štandardný európsky formát. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vozidla.

Poistenie motorových vozidiel

Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, v poistení vášho vozidla je automaticky zahrnuté minimálne poistné krytie predpísané právnymi predpismi (zodpovednosť voči tretím stranám). Toto poistenie platí aj na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku. Ak máte doma uzavreté združené poistenie, presvedčte sa, či sa poistné krytie vzťahuje aj na cestovanie do iných krajín a na ako dlho.

Váš poisťovateľ vám môže poskytnúť európsky formulár vyhlásenia o nehode. Ide o predpísaný doklad, ktorý zjednodušuje vyplnenie údajov priamo na mieste, ak sa stanete účastníkom nehody v inej krajine.

Cestujúci v EÚ nemusí mať pri sebe zelenú kartu, je to však medzinárodne uznávaný dôkaz poistenia a uľahčuje vymáhanie odškodnenia v prípade dopravnej nehody. Ak si so sebou nevezmete zelenú kartu, mali by ste mať doklad o poistení.

Bezpečná jazda

Počet úmrtí pri dopravných nehodách klesol v EÚ oproti roku 2001 o 43 %. Je to výsledok vyššej bezpečnosti vozidiel, bezpečnejších ciest a tunelov, ako aj kampaní za bezpečnosť na cestách tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni štátov.

Vo všetkých krajinách EÚ musíte mať počas jazdy zapnuté bezpečnostné pásy vo všetkých vozidlách, v ktorých sú nainštalované. Deti musia mať vhodne upravené detské sedačky v osobných a nákladných autách, a ak je to možné, aj v ostatných vozidlách.

Používanie mobilného telefónu počas jazdy podstatne zvyšuje riziko nehody, a preto je vo všetkých krajinách EÚ priamo alebo nepriamo zakázané.

Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi sa pohybuje medzi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Ďalšie informácie o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každej jednotlivej krajine EÚ vrátane maximálnych povolených rýchlostí, povinného používania zimných pneumatík a svetiel za jazdy počas dňa, ako aj bezpečnostnej výbavy vodičov vozidiel i cyklistov možno nájsť na webovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/road_ safety/going_abroad/index_en.htm.

Vďaka kvalitnejšej cezhraničnej výmene informácií sa zjednodušilo pátranie po vodičoch, ktorí spáchali v zahraničí dopravný priestupok ohrozujúci bezpečnosť, napr. príliš rýchla jazda alebo jazda s alkoholom v krvi.

Nezabudnite, že v Írsku, na Cypre, Malte a v Spojenom kráľovstve sa jazdí vľavo a že v niektorých krajinách, napr. v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Portugalsku, sa obvykle dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava.

Lietadlom

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamená nižšie cestovné a oveľa väčší výber dopravcov, trás a služieb pre cestujúcich. EÚ umožnila, aby ktorýkoľvek letecký dopravca, ktorý so svojím letovým parkom spĺňa celoeurópske bezpečnostné normy, mohol lietať z ktoréhokoľvek letiska v EÚ a prilietať na ktorékoľvek letisko v EÚ, využijúc i vnútroštátne trasy v inej krajine. Leteckí cestujúci si môžu jednoducho porovnávať ceny, pretože ponúkané uverejnené ceny musia zahŕňať cestovné a všetky ďalšie dane, poplatky a príplatky.

V záujme zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti v celej EÚ sa zaviedli pre všetky odlety z letísk EÚ spoločné pravidlá a normy uplatňované pri bezpečnostných kontrolách cestujúcich a príručnej a podanej batožiny. Pravidlá EÚ obsahujú zoznam predmetov, ktoré nie sú povolené na palube lietadla, a zoznam predmetov, ktoré nie sú povolené v batožine prevážanej v podpalubnom priestore. Obmedzenia týkajúce sa množstva tekutín, ktoré možno preniesť cez bezpečnostnú kontrolu v príručnej batožine, zatiaľ zostávajú v platnosti. Budú postupne rušené, keď ich dokážu nahradiť zariadenia na detekciu tekutých výbušnín.

EÚ vedie zoznam leteckých spoločností, ktoré majú zakázané prevádzkovanie v EÚ a používanie letísk Európskej únie.

Vlakom

EÚ má vyše 213 000 km železníc s rozsiahlymi medzinárodnými službami pre cestujúcich. Z toho viac ako 6 800 km pokrývajú vysokorýchlostné trate vybudované vo viacerých krajinách. Tieto trate tvoria významné dopravné osi, ako sú Paríž – Londýn, Rím – Miláno či Madrid – Barcelona, a vlaky na nich dosahujú rýchlosť až 350 km/h. Existujúca sieť sa neustále rozširuje.

Loďou

Medzi krajinami EÚ existuje mnoho kľúčových námorných ciest, ktoré ponúkajú pravidelné, vysokokvalitné služby ako alternatívu či kombináciu k cestnej, leteckej alebo železničnej doprave. Okrem toho je k dispozícii viac ako 42 000 km vnútrozemských vodných ciest. EÚ je na čele zvyšovania bezpečnosti námornej dopravy a presadzuje vysokokvalitné normy na ochranu cestujúcich a posádok na trajektoch či námorných plavidlách, ktoré premávajú do európskych prístavov a z nich, ako aj na osobných lodiach, ktoré sa plavia v EÚ.

Práva cestujúcich

Európska únia je jediné územie na svete, kde majú cestujúci komplexný súbor práv pre všetky druhy dopravy: cestnej, leteckej, železničnej i vodnej. Cestujúci v EÚ vrátane osôb so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou majú nárok na presné, rýchle a prístupné informácie, pomoc a v určitých prípadoch aj na kompenzáciu v prípade zrušenia alebo meškania spoja.

Cestujúci v autobusoch a autokaroch


Všetci cestujúci v autobusoch a autokaroch majú právo na adekvátne informácie o službách a svojich právach pred cestou aj počas nej. Cestujúci využívajúci medzinárodné služby na tratiach dlhých 250 km a viac majú ďalšie práva, ako napríklad nárok na pomoc, náhradu cestovného alebo presmerovanie v prípadoch meškania alebo zrušenia spoja.

Leteckí cestujúci

Ako leteckí cestujúci máte nárok na informácie, náhradu cestovného, presmerovanie, kompenzáciu (za určitých okolností) a pomoc v prípade, ak je váš let omeškaný, zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla. Tieto práva platia pre cestujúcich všetkých letov z letiska v EÚ, ako aj letov do EÚ prevádzkovaných leteckými dopravcami EÚ.

Leteckí dopravcovia sú zodpovední za nehody alebo za stratenú a poškodenú batožinu či za nesprávne zaobchádzanie s ňou. Cestujúci majú určité práva aj pri organizovaných zájazdoch.

Železniční cestujúci

Právnymi predpismi EÚ sa posilnili a zlepšili práva cestujúcich v železničnej doprave, ktoré teraz zahŕňajú kvalitnejšie poskytovanie informácií a práva v prípade meškania vlaku, zmeškaných prípojov a zrušenia spoja na všetkých medzinárodných železničných linkách v rámci EÚ.

Cestujúci námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy


Cestujúci námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy majú teraz práva, medzi ktoré patrí náhrada cestovného, presmerovanie, kompenzácia a pomoc v prípade zrušenia alebo meškania spoja, ako aj právo na adekvátne a ľahko dostupné informácie. Tieto práva sa – až na pár výnimiek – uplatňujú na cestujúcich, ktorí využívajú osobnú dopravu z alebo do prístavu v EÚ, a výletné plavby, ktorých prístav nalodenia je v EÚ.

Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou

Sú zavedené osobitné práva pre cestujúcich so zdravotným postihnutím, ako aj pre tých so zníženou pohyblivosťou. Máte nárok na bezplatnú pomoc na letiskách, železničných staniciach, v prístavoch a v určených autokarových termináloch, ako aj na palubách lietadiel a lodí, vo vlakoch a v autokaroch. Upozornite dopravcov alebo prevádzkovateľov terminálov na špecifické potreby už pri objednávaní lístka, keď si ho kupujete v predstihu, alebo aspoň 48 hodín pred plánovanou cestou (36 hodín v prípade cestovania autokarom).

Ak cestujete autom a máte právo využívať parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím vo vašej vlastnej krajine, štandardný únijný model parkovacej karty pre osoby so zdravotným postihnutím sa uznáva vo všetkých krajinách EÚ a umožňuje vám používať tieto parkovacie miesta aj v iných krajinách EÚ.

Žiadanie nápravy

Ak si myslíte, že vaše práva cestujúceho neboli dodržané, a chcete požiadať o nápravu, obráťte sa najskôr na dopravcu alebo prevádzkovateľa terminálu. Ak si tí nesplnia svoje povinnosti, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva príslušný pre váš konkrétny druh dopravy. Viac informácií, ako aj podrobnosti o príslušnom orgáne presadzovania práva získate na bezplatnej linke Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy